کانال های تخصصی تلگرام

تعداد جلد سفارش نحوه ارسال مدت زمان تحویل ثبت سفارش تا ارسال
(ساعات کاری)
زمان سفارش شهر
2

پیک درون شهری نمایندگی

55 دقیقه 1 دقیقه

11:03

استان تهران شهر تهران

1

پیک درون شهری نمایندگی

1 ساعت و50 دقیقه 1 دقیقه

11:08

استان تهران شهر تهران

1

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 1 دقیقه

16:09

استان چهارمحال بختياري شهر فارسان

1

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 1 دقیقه

12:18

استان همدان شهر اسدآباد

1

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 1 دقیقه

16:01

استان آذربايجان شرقي شهر شبستر

1

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 1 دقیقه

12:16

استان آذربايجان غربي شهر شاهين دژ

2

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 1 دقیقه

15:24

استان خوزستان شهر انديمشك

1

پیک درون شهری نمایندگی

در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی 1 دقیقه

16:37

استان تهران شهر تهران

2

پیک درون شهری نمایندگی

در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی 1 دقیقه

11:50

استان خوزستان شهر اهواز

1

پیک درون شهری نمایندگی

در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی 1 دقیقه

14:55

استان فارس شهر شيراز

2

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 53 دقیقه

10:06

استان آذربايجان شرقي شهر تبريز

1

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 1 ساعت و16 دقیقه

07:28

استان آذربايجان شرقي شهر ورزقان اهر

8

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 3 ساعت و7 دقیقه

05:52

استان سيستان و بلوچستان شهر زاهدان

5

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

10:55

استان کرمانشاه شهر پاوه

4

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

15:20

استان گلستان شهر گرگان

2

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

16:32

استان گلستان شهر گرگان

2

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

17:28

استان مازندران شهر ساري

2

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

18:15

استان اصفهان شهر اصفهان

2

پست سفارشی

در انتظار تحویل به پست سفارشی ارجاع به انبار جهت ارسال

18:41

استان مازندران شهر قائم شهر

2

پیک درون شهری نمایندگی

در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی ارجاع به نمایندگی جهت ارسال

18:46

استان فارس شهر آباده

1

پست سفارشی

در انتظار تحویل به پست سفارشی ارجاع به انبار جهت ارسال

19:10

استان آذربايجان غربي شهر شاهين دژ

1

پست سفارشی

در انتظار تحویل به پست سفارشی ارجاع به انبار جهت ارسال

19:13

استان اردبيل شهر گرمي

1

پست سفارشی

در انتظار تحویل به پست سفارشی ارجاع به انبار جهت ارسال

19:52

استان اصفهان شهر مباركه

1

پست پیشتاز

در انتظار تحویل به پست پیشتاز ارجاع به انبار جهت ارسال

20:11

استان بوشهر شهر بوشهر

1

پست سفارشی

در انتظار تحویل به پست سفارشی ارجاع به انبار جهت ارسال

22:12

استان کرمانشاه شهر صحنه

2

پست سفارشی

در انتظار تحویل به پست سفارشی ارجاع به انبار جهت ارسال

22:15

استان خوزستان شهر بهبهان