خرید کتاب کانون - کانون بوک - خرید کتاب قلم چی

شهر زمان سفارش ثبت سفارش تا ارسال(ساعات کاری) مدت زمان تحویل نحوه ارسال تعداد جلد سفارش تایید دانش آموز
استان البرز شهر كرج 00:59 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 7 در انتظار تایید
استان اصفهان شهر نائين 08:19 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست سفارشی پست سفارشی 7 در انتظار تایید