خرید کتاب کانون - کانون بوک - خرید کتاب قلم چی

شهر زمان سفارش ثبت سفارش تا ارسال(ساعات کاری) مدت زمان تحویل نحوه ارسال تعداد جلد سفارش تایید دانش آموز
استان تهران شهر تهران 07:53 1 ساعت و6 دقیقه در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 7 در انتظار تایید
استان آذربايجان غربي شهر بوكان 07:32 1 ساعت و27 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 3 در انتظار تایید
استان آذربايجان شرقي شهر تبريز 06:23 2 ساعت و36 دقیقه در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 1 در انتظار تایید
استان اردبيل شهر گرمي 01:15 7 ساعت و44 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 2 در انتظار تایید
استان مازندران شهر قائم شهر 00:01 8 ساعت و58 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 4 در انتظار تایید
استان البرز شهر كرج 09:06 ارجاع به نمایندگی جهت ارسال در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 4 در انتظار تایید
استان خراسان جنوبي شهر بيرجند 09:11 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست سفارشی پست سفارشی 4 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 09:29 ارجاع به نمایندگی جهت ارسال در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 1 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 09:37 ارجاع به نمایندگی جهت ارسال در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 2 در انتظار تایید
استان آذربايجان غربي شهر خوي 10:12 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 2 در انتظار تایید
استان اصفهان شهر شاهين شهر 10:29 ارجاع به نمایندگی جهت ارسال در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 5 در انتظار تایید
استان بوشهر شهر بوشهر 11:06 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست پیشتاز پست پیشتاز 3 در انتظار تایید
استان اصفهان شهر اصفهان 11:22 ارجاع به نمایندگی جهت ارسال در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 1 در انتظار تایید
استان لرستان شهر رومشكان 11:48 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست سفارشی پست سفارشی 2 در انتظار تایید
استان خوزستان شهر اهواز 11:50 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 2 در انتظار تایید
استان آذربايجان شرقي شهر تبريز 12:30 ارجاع به نمایندگی جهت ارسال در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 2 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 12:34 ارجاع به نمایندگی جهت ارسال در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 4 در انتظار تایید
استان تهران شهر شهريار 13:17 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست سفارشی پست سفارشی 1 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 13:46 ارجاع به نمایندگی جهت ارسال در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 4 در انتظار تایید
استان گيلان شهر آستارا 14:10 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست پیشتاز پست پیشتاز 5 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 14:13 ارجاع به نمایندگی جهت ارسال در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 3 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 14:55 ارجاع به نمایندگی جهت ارسال در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 2 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 15:09 ارجاع به نمایندگی جهت ارسال در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 1 در انتظار تایید
استان همدان شهر قروه درجزين 15:10 ارجاع به نمایندگی جهت ارسال در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 1 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 15:20 ارجاع به نمایندگی جهت ارسال در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 2 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 15:24 انتخاب انبار مراجعه حضوری مراجعه حضوری 9 مراجعه حضوری
استان خراسان رضوي شهر تربت حيدريه 15:25 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست سفارشی پست سفارشی 1 در انتظار تایید
استان سمنان شهر سمنان 15:34 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست سفارشی پست سفارشی 1 در انتظار تایید
استان همدان شهر اسدآباد 15:38 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست پیشتاز پست پیشتاز 3 در انتظار تایید
استان خراسان رضوي شهر كاشمر 16:06 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست پیشتاز پست پیشتاز 4 در انتظار تایید