خرید کتاب کانون - کانون بوک - خرید کتاب قلم چی

شهر زمان سفارش ثبت سفارش تا ارسال(ساعات کاری) مدت زمان تحویل نحوه ارسال تعداد جلد سفارش تایید دانش آموز
استان خوزستان شهر شوشتر 16:13 2 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 1 در انتظار تایید
استان مازندران شهر نور 14:12 2 دقیقه در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 1 در انتظار تایید
استان خوزستان شهر باغملك 13:57 2 دقیقه در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 1 در انتظار تایید
استان بوشهر شهر برازجان 13:07 2 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 2 در انتظار تایید
استان خراسان جنوبي شهر سرايان 15:26 3 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 8 در انتظار تایید
استان تهران شهر اسلام‌شهر 15:36 3 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 1 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 10:38 3 دقیقه در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 5 در انتظار تایید
استان بوشهر شهر جم 17:21 3 دقیقه در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 1 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 15:20 4 دقیقه در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 1 در انتظار تایید
استان اصفهان شهر نجف آباد 09:55 4 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 2 در انتظار تایید
استان زنجان شهر خدابنده 12:05 4 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 1 در انتظار تایید
استان خراسان رضوي شهر مشهد 15:44 5 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 1 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 13:32 5 دقیقه در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 1 در انتظار تایید
استان گيلان شهر رشت 10:18 6 دقیقه در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 2 در انتظار تایید
استان اصفهان شهر اصفهان 12:58 6 دقیقه در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 1 در انتظار تایید
استان فارس شهر داراب 13:58 6 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 1 در انتظار تایید
استان خوزستان شهر اهواز 01:51 7 ساعت و8 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 1 در انتظار تایید
استان آذربايجان شرقي شهر تبريز 00:38 8 ساعت و21 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 2 در انتظار تایید
استان آذربايجان شرقي شهر تبريز 01:07 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 1 در انتظار تایید
استان اردبيل شهر اردبيل 17:34 ارجاع به نمایندگی جهت ارسال در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 1 در انتظار تایید
استان مازندران شهر فريدون كنار 17:46 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست پیشتاز پست پیشتاز 3 در انتظار تایید
استان مازندران شهر قائم شهر 19:14 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست پیشتاز پست پیشتاز 4 در انتظار تایید
استان فارس شهر ني ريز 19:31 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست پیشتاز پست پیشتاز 1 در انتظار تایید
استان البرز شهر هشتگرد 19:37 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست پیشتاز پست پیشتاز 1 در انتظار تایید
استان مازندران شهر سورك ساري 20:55 ارجاع به نمایندگی جهت ارسال در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 1 در انتظار تایید
استان گيلان شهر رشت 21:10 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست پیشتاز پست پیشتاز 5 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 21:14 ارجاع به نمایندگی جهت ارسال در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 2 در انتظار تایید
استان فارس شهر سپيدان 21:19 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست پیشتاز پست پیشتاز 1 در انتظار تایید