فرنوش فخار رتبه 4 کشور(انسانی) و رتبه ی 1 منطقه ی 2

 

  •    تاثیر دفتر برنامه ریزی در افزایش ساعت مطالعه


از دفتر برنامه ریزی خیلی جواب گرفتم, چرا که مکتوب کردن کارها خیلی باعث پیشرفت می شود, یعنی باعث می شد که هر هفته خودم را بهتر از قبل کنم. علاوه بر ساعت مطالعاتی تعداد تست ها را نیز من یادداشت می کردم که این باعث بهتر شده هر هفته من از هفته قبلی می شد.
 

  •      نظر شما در مورد کتاب های زرد عمومی چیست؟؟ 

 از زرد عمومی من از تابستان قبل کنکور استفاده کردم, که هم باعث مدیریت زمان می شود و هم برای تست زنی مؤثر است.