آبی ریاضی کنکور ریاضی فیزیک

✔2900 سوال شناسنامه دار : همه سوالات مرجع مشخص و ارتباط با کتاب درسی دارند
✔ 685 سوال کنکور : سوال های منطبق بر کتاب های درسی نظام جدید
✔988 سوال آزمون های کانون
✔ 1217 سوال طراحی شده با هدف پوشش تمرین های کتاب درسی
✔ 171 پیمانه 10 و 20 سوالی
✔ 100 درسنامه کاربردی
✔ 9 آزمون جمع بندی: یک پیمانه سوال جمع بندی در پایان هر فصل
✔ 240 سوال ویژه برترها: در پایان هرفصل یک یا دوپیمانه سوال برای برترها قرار دارد

100000 تومان


طراحي مفهومي اين كتاب براساس نكات زير انجام شده است:
تناسب و توازن
تستهاي شناسنامه دار و روش پيمانه اي
شيوه ي مطالعه و استفاده از كتاب:
مطالعه ي كتاب درسی
مطالعه ي درسنامه
حل تستهاي پيمانه ای
بررسي پاسخ تشريحي
به خودتان در درخت دانش و فهرست رنگ دهيد : در درخت دانش و
فهرست به خودتان در آن موضوع رنگ دهيد. براي تسلط، رنگ آبي، براي
تسلط نسبي، رنگ سبز و اگر مسلط نيستيد، رنگ زرد را در نظر بگيريد.
قسمتهايي كه ضعف داشتيد را دوباره در درسنامه و كتاب درسي مطالعه كنيد.
سؤال هاي ويژه ي برترها: در انتهاي موضوعات هر فصل، تعدادي تست در
قالب پيمانه هاي 20 يا 10 سؤالي (حدود 8 درصد كل سوال هاي فصل) با
محوريت آزمونهاي كانون براي دانش آموزان برتر و سخت كوش قرار داده ايم.
اين سؤالها در اغلب موارد دشوار هستند. سعي كنيد خودتان را جزء برترها و
سخت كوشها بدانيد و آنها را حل كنيد.
آزمون جمعبندي پايان فصل: در انتهاي هر فصل، يك آزمون جمعبندي قرار
داده ايم. اين آزمون تعيين كننده ي ميزان تسلط شما بر كل فصل است. بعد از
حل كردن آن، درصد بگيريد. اشكالات را با توجه به پاسخ نامه رفع كنيد. به
سراغ فهرست برويد و به خودتان براي آن فصل رنگ دهيد.
فهرست اين كتاب كاركرد آموزشي بسيار قوي دارد. در واقع با رنگ كردن
نماد ارزيابي پيشرفت مي توانيد ميزان تسلط خود را بر موضوعات هر فصل
در مقايسه با ديگر فصل ها در يك نگاه ببينيد، نقاط قوت را تقويت و نقاط
ضعف را برطرف كنيد.

بیشتر

بستن


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت