مجموعه کتاب برتر حفظیات شیمی کنکور همگامان

این کتاب در 10 فصل تنظیم شده و شیوه ى استفاده ى بهینه از هر فصل، در ابتداى همان فصل، توضیح داده شده است.
هم چنین در انتهاى هر فصل، تعدادى تست به همراه پاسخ هاى تشریحى آن ها آمده است.
توصیه ى کلى من این است که همانطور که از عنوان کلى این سرى کتابها (همراه برتر) برمى آید، این کتاب را حتى ا لامکان به همراه داشته باشید و مرتباً و با فواصل زمانى کوتاه، آن را بخوانید و مرور کنید و تست ها را دوباره حل کنید. فراموش نکنید که با تکرار هرچه بیشتر یک مطلب حفظى، احتمال از یاد بردن آن، هرچه بیشتر کاهش مى یابد.

در حال چاپ


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت