سه سطحی تاریخ و جغرافیا کنکور انسانی
سه سطحی علوم و فنون ادبی پایه (دهم و یازدهم)
سه سطحی ریاضی و آمار (3) پایه دوازدهم انسانی
سه سطحی جامعه شناسی  کنکور
سه سطحی علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی