سه سطحی  زیست شناسی (3) دوازدهم تجربی
سه سطحی زیست شناسی کنکور دهم یازدهم
سه سطحی شیمی کنکور پایه ( دهم یازدهم)
سه سطحی فیزیک(3)  دوازدهم تجربی
سه سطحی فیزیک کنکور تجربی پایه ( دهم یازدهم)
سه سطحی ریاضی کنکور تجربی پایه( دهم یازدهم)