سه سطحی فیزیک (2)  یازدهم ریاضی و فیزیک
سه سطحی حسابان  (1) یازدهم ریاضی
سه سطحی هندسه (2) یازدهم ریاضی