سه سطحی  زیست شناسی (2) یازدهم  تجربی
سه سطحی فیزیک (2) یازدهم تجربی
سه سطحی  ریاضی (2) یازدهم تجربی