کلکسیونی از

سارا معرف پور

از نمایندگی

گچساران

در مورد کتاب


روش مطالعه درس شیمی

من درس شیمی را همان روز که معلم درس می دهد می خوانم تادرذهنم تثبیت شود . دفعه بعد که خواستم شیمی رابخوانم آن رابادقت وجزئیات بیشتری می خوانم وبرای خواندنش وقت زیادی می گذارم تادفعات بعدی مشکلی نداشته باشم وبا صرف وقت کمتری بتوانم آن رابخوانم .بعد جزوه معلمم رامی خوانم که هم توضیح دارد وهم تمرین درآخر هم تست آن قسمت ازکتاب رامی زنم.
کتاب آبی شیمی بسیار خوب است چون سوالهای شناسنامه داردارد وبرخلاف بقیه کتابهای کمک درسی شیمی که درپاسخنامه پاسخ های اشتباه دارند دارای پاسخ های تشریحی ودرست است من وقتی که می خواهم تست کتاب آبی بزنم اول سوال های کنکوروآزمون های قلم چی رامی زنم وبعدتست های تالیفی. کتاب آبی تست هارابراساس مبحث های کتاب تقسیم بندی کرده ومی توانم هرمبحث راکه معلم درس می دهد جداگانه تست هایش رابزنم ونمی خواهد منتظربمانم تا فصل تمام شود.کتاب شیمی آبی دارای پاسخ های کامل است وهرسوالی راکه بلد نباشم بامراجعه به پاسخنامه آن رایادمیگیرم.