پرتکرار زیست شناسی (1)  دهم تجربی
زرد 10 مجموعه کنکور رشته انسانی-جلد دوم
جامع شیمی تیتانیم جلد دوم  برایند
سه سطحی ریاضی  (3) دوازدهم تجربی
زرد 10 مجموعه کنکور رشته انسانی- جلد اول
نوروز هنر
290000 تومان
مجموعه سوالات امتحانی پایه هفتم
سه سطحی فیزیک (3) دوازدهم ریاضی
زرد 10 مجموعه  کنکور رشته تجربی- جلد اول
آبی عربی کنکور انسانی
کتاب  نوروز دوازدهم انسانی
زرد 10 مجموعه کنکور رشته تجربی- جلد دوم
جمع بندی دهم و یازدهم  انسانی(  اختصاصی )
مجموعه دروس دوم دبستان
آبی زیست شناسی (3) دوازدهم تجربی
آبی روانشناسی کنکور انسانی
زرد-10 مجموعه کنکور رشته ریاضی-جلد اول
کتاب کار ریاضی نهم
کتاب نوروز دهم ریاضی