کلکسیونی از

محمدرضا حبيبى

از نمایندگی

نور

در مورد کتاب


روش مطالعه درس فارسی

درس فارسی را 7 از10 میزنم

ابتدا لغات هر درس را مطالعه می کنم

پس از آن عبارات دشوار و ابیات دروس را با معنی و نکات دستوری و آرایه ادبی می خوانم

سپس نکات تمرین های داخل کتاب و تاریخ ادبیات میخوانم

بعد از خواندن کتاب درسی به سراغ سوال های تشریحی کتاب پرتکرار رفته و آن را حل می کنم

اشکالات خود را در کتاب وارد کرده و دوباره جایی را که مشکل داشتم را دوباره می خوانم

بعد از همه این کارها به سراغ کتاب آبی می روم و تست های کتاب آبی را میزنم

سوال های نکته دار و مشکل را تیک دار می کنم تا در آزمون های جمع بندی آن ها را مطالعه میکنم