کلکسیونی از

اميرحسين اله قلى لو

از نمایندگی

جلفا

در مورد کتاب


روش مطالعه درس دین و زندگی

.برای مطالعه درس به صورت هفته ای من پیش می روم به طوری که من در برنامه ام دو هفته در نظر می گیرم:

.در هفته اول به مطالعه کامل کتاب درسی به صورت بخش به بخش و خط به خط و مطالعه کمک آموزشی درسی می پردازم ،

. چیزی که برای من بیشتر از همه در مطالعه این درس اهمیت دارد این است که پس از آن به تست زنی به نکته بردای از تست ها می پردازم و نکته های مهم و اشتباهات خود را در کتاب درسی حاشیه نویسی می کنم.

. در هفته دوم تا روز آزمون به مرور کتاب درسی و نکته های یادداشت شده در کتاب درسی می پردازم این کار سبب تثبیت و تسلط من بر نکته های مهم می شود و باعث می شود تعداد غلطهایم در این درس به صورت کامل کاهش یابد