کلکسیونی از

رضا احمدى

از نمایندگی

سيمرغ

در مورد کتاب


پیشرفت در درس هندسه تحلیلی

هندسه را 6 از ده میزنم

کتاب ابی عالی هست هم اینکه پیمانه ای و هم اینکه سوالات کنکورهای داخل و خارج از کشور تو این کتای هست.

من اول از درسنامه این کتاب استفاده میکنم

بعد چند تست رو از پاسخ نامه استفاده میکنم و حل میکنم

نکات تستی یادداشت میکنم و فردای ان روز تست میزنم و خودم رو میسنجم.