کلکسیونی از

حسن محمدنژاد

از نمایندگی

بابل

در مورد کتاب


روش مطالعه درس حسابان

در درس حسابان 6 از ده هستم

توجه به درس های معلم سر کلاس درس.

خواندن درس های همان روز و حل تمرین های داده شده توسط معلم.

خواندن کتاب درسی و حل تمرین ها و مسائل کتاب درسی در همان روز.

مرور پیوسته درس ریاضی

نحوه استفاده از کتاب آبی:

۱.خواندن درسنامه ابتدای هر بخش بصورت دقیق

۲.حل تست های هر بخش

۳.بررسی دقیق هر سوال

۴.علامت زدن سوال های سخت

نحوه استفاده از کتاب سه سطحی:

۱.بعد از تسلط مباحث بسراغ کتاب سه سطحی میروم

۲.شروع کردن از تست های نسبتا دشوار

۳.بعد از تسلط به سراغ سوال های دشوار و دشوارتر میروم