کلکسیونی از

پرهام قبادى

از نمایندگی

كرمانشاه

در مورد کتاب


پیشرفت در درس زبان انگلیسی

من این درس را در آزمون های کانون 9 از 10 پاسخ میدهم.

روش مطالعه من برای این درس به این صورت است که ابتدا معنی لغات و گرامر را از درسنامه کتاب تست مطالعه میکنم.

سپس در هر پیمانه مطالعاتی 2 متن و یک کلوز تست را در زمان مشخص حل و تحلیل میکنم.

برای درس زبان از کتاب جامع قلم چی استفاده میکنم.

ابتدا از درسنامه برای تفهیم گرامر و یادگیری لغات و سپس از قسمت متن و کلوز تست برای تسلط در این قسمت ها استفاده میکنم.