کلکسیونی از

ساينا بهنيا

از نمایندگی

شيراز

در مورد کتاب


چگونه در درس ریاضیات گسسته پیشرفت کردم؟

من ریاضی را به 9 از ده رساندم

ابتدا جزوه ی دبیر خود را می خوانم

سپس تمرین های تشریحی کتاب را بادقت حل می کنم. بعد برای تسلط بیشتر مطالب از تست های کتاب آبی استفاده می کنم.

ابتدا درسنامه ی کتاب آبی را بادقت می خوانم تا تمام نکات تستی را بار دیگر مرور کنم و

اگر نکته ای وجود دارد حتما در کتاب یا جزوات خود یادداشت می کنم

. سپس تست های شناسنامه دار را حل می کنم. در پایان پاسخ را بررسی می کنم حتی

پاسخ تشریحی سوالات درست را بادقت بررسی می کنم)شاید سوالی را باشک درست زده باشم(. اگر اشتباه مفهومی باعث غلط زدن یا نزدنم شده، حتما یادداشت خواهم کرد.

تست ها را هم برای ازمون های ایستگاه گلچین می کنم.