کلکسیونی از

محسن ناصرى نيك

از نمایندگی

تربت حيدريه

در مورد کتاب


روش مطالعه درس زبان انگلیسی

زبان را 8 از 10 میزنم

ابتدا متن درس را به صورت اجمالی میخواندم(کارهایی شامل نگاه کردن به عکس های دروس – نگاه روزنامه وار به متن درس-خواندن کلی گرامر و حل کردن تمرین هایی که بلدم و .........)

سپس سعی میکنم در حد توانم متون را ترجمه کنم(لغاتی را که بلد نبودم از مترجم گوگل نگاه میکردم و همان جا به ذهن میسپردم)

-بعد به سراغ گرامر میرفتم(در گرامر زبان مباحثی را که برایم اسان بود را اول میخواندم سپس به سراغ مباحث مشکل تر میرفتم)

در حل تمرینات داخل درس هر جا مشکلی برایم پیش می آمد با معلم در میان میگزاشتم.

-در حل سوالات reading دایره گسترده لغات و اصطلاحات بسیار مهم است(من در تابستان چند کتاب کمک آموزشی زبان استفاده کردم)

-در آزمون های کانون کلماتی مترادف کلمات درس می آیند که بسیار مهم هستند. آنها را هم میخواندم