کلکسیونی از

عارفه هاشمى

از نمایندگی

بيرجند

در مورد کتاب


روش مطالعه درس جامعه شناسی

این درس را 8 از 10 پاسخ میدهم

سرکلاس با دقت به توضیحات دبیر گوش می دهم.

بعد کلاس به صورت روزنامه وار درس را مرور می کنم.

برای پرسیدن دبیر درس را به صورت کامل مطالعه می کنم.

برای آزمون درس را مرور می کنم و تست هایش را انجام می دهم