کلکسیونی از

محمد مهدى مختارى

از نمایندگی

تربت حيدريه

در مورد کتاب


روش مطالعه درس علوم

این درس را 9 از 10 پاسخ میدهم.

مفاهیم اصلی کتاب درسی را در کلاس درس به طور کامل یاد می گیرم.

نکات اصلی را مرور می کنم.

برای تثبیت اطلاعات از کتاب آبی استفاده می کنم.

تعدادی تست از کتاب سه سطحی برای تسلط بیشتر حل می کنم.

نحوه استفاده از کتاب آبی

نکات خلاصه درس هارا مطالعه می کنم.

تست های موضوعی را حل میکنم و سپس بررسی می کنم.

نکات مهم را در کتاب خودآموزم یادداشت می کنم.

نحوه استفاده از کتاب سه سطحی

ابتدا شروع به تست زنی از سوالات نسبتا دشوار می کنم.

تعدادی از سوالات دشوار را نیز حل میکنم.

تست ها را بررسی و پاسخ تشریحی را مطالعه می کنم.

برای کاهش بی دقتی ها از کتاب اشتباهات متداول استفاده می کنم.