کلکسیونی از

آيلار رجبى لفوت

از نمایندگی

هشتگرد

در مورد کتاب


روش مطالعه درس زبان انگلیسی

در این درس چند از ده خود را از 7 به 8 افزایش دادم.

مطالب را همراه با تدریس دبیر در منزل مطالعه می کنم.

لغات را بطور مستمر دوره می کنم.

قواعد را با حل تست و تمرین زیاد مسلط می شوم.

در روزهای قبل از آزمون چند درک مطلب را بصورت زمان دار حل می کنم.