شیمی جامع(کتاب های 98-10)
5000 گزاره زیست شناسی(کتاب های 98-10) - جلد اول
فیزیک جامع ( کتاب های 98-10)
زیست متابولیسم ( مجموعه کتاب های 98-10)
زیست جانوری ( کتاب های 98-10)
زیست گیاهی ( کتاب های 98-10)