کتاب دکتر کوچولو علوم پیش دبستانی پرستو
کتاب کوچولو کنجکاو علوم پیش دبستانی پرستو
کتاب ریاضی دان کوچولو ریاضی پیش دبستان پرستو
کتاب سارا و شب پرستاره هنر پیش دبستانی پرستو
کتاب نویسنده کوچولو انگلیسی پیش دبستان پرستو
کتاب نویسنده کوچولو فارسی پیش دبستان پرستو