آبی زبان انگلیسی هشتم

اين كتـاب مطـابق بـا كتـاب درسـي از هفـت درس تشـكيل شـده اسـت، هـر درس شـامل يـك درخـت دانـش، درسنامـه و سـوالات
چهارگزينه اي است. در ضمن تمامي سوالات داراي پاسخ تشريحي مي باشند.
درخت دانش
در ابتداي هر درس، مسـير آمـوزش، زيـر موضـوع هـا و تعـداد سـوال از هـر زيرموضـوع مشـخص شـده اسـت. سـوالات در هـر درس
به طور عمده از موضوعات ديكتـه، واژگـان، مكالمـه و نكـات دسـتوري طـرح شـده انـد.ايـن كتـاب شـامل 538سـوال اسـت كـه 202
سوال آن برگزيده از آزمونهاي كانون است.
طراحي سوالات، درسنامه و پاسخ تشريحي
تمامي سوالات ايـن كتـاب چهارگزينـه اي اسـت كـه از خـط بـه خـط كتـاب درسـي طراحـي شـده انـد و بـراي اطمينـان از پوشـش
مطالب،آدرس تمامي سوالات كنار آنها ذكر شده است.
سوالات اين كتـاب از هشـت تيـپ عمـده تشـكيل شـده اسـت كـه بـا توجـه بـه رويكـرد كتـاب درسـي، بـيشتـرين سـوالات از تيـپ
واژگان مي باشد.
درسنامه ها و پاسخنامه ي تشريحي، بعد از طراحـي سـوالات نگـارش شـده انـد، بـه طـوري كـه تمـام نكـات مهـم هـر درس را بـه طـور
كامل پوشش داده اند.

100000 تومان

شابک : 978-600-00-1082-9
سال نشر: 1400
نوبت چاپ : 4
تیراژ اخربن نوبت چاپ : 4000


اولين گام براي پاسخگويي به هر سؤال تشخيص و شناسايي مبحث آن سؤال است. حتي اگر به سؤال ها پاسخ ندهيد و فقـط مبحـث
هر سؤال را به درستي تشخيص دهيد، يك گام در مسير پاسخگويي به پيش رفت هايد و سرعت عمل شما و دقت نظر شـما افـزايش يافتـه
است. با اين استدلال مبحث هر سؤال را در برابر آن نوشت هايم. به صورت يك بازي آموزشي هم مي توانيد فراواني سؤال هاي اشتباه يا
نزده يا صحيح را در هر مبحث جمع بندي كنيد و نتيجه را با كارنامه ي مبحثي خود مقايسه كنيد.


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت