زرد 10 کنکور رشته نقشه کشی معماری  هنرستان
زرد 10 کنکور رشته گرافیک  هنرستان
10 کنکور رشته کامپیوتر (هنرستان)
10 کنکور رشته حسابداری (هنرستان)
10 کنکور رشته الکتروتکنیک (هنرستان)
10کنکور رشته مکانیک خودرو هنرستان
زرد 10 کنکور رشته تربیت بدنی هنرستان