پرتکرار  فیزیک (2) یازدهم تجربی
پر تکرار زیست شناسی (2) یازدهم  تجربی
پر تکرار  شیمی (2) یازدهم تجربی و ریاضی