پرتکرار ریاضی پنجم

كتاب هاي پرتكرار از 4بخش تشكيل مي شود كه عبارتند از:
درسنامه
•بر مبناي درخت دانش و به ترتيب مطالب كتاب درسي آورده شده است.
•در ابتداي هر مبحث درسنامه آورده شده است كه شامل اصلي ترين نكته هاي مربوط به آن مبحث مي باشد.
•درسنامه ها به گونه اي طراحي شده اند كه باعث ارتقاي سطح علمي دانش آموزان در هر مبحث مي شوند.
•در انتهاي درسنامه ها نكته هاي مهمي را مشاهده مي كنيد، اين نكته ها از مجموعه ي متن، تمـرين هـا و فعاليـت هـاي كتـاب درسي استخراج شده است و كامل كننده ي درسنامه مي باشد.
سؤال هاي پرتكرار امتحاني و طراحي از كتاب درسي:
•بيش از 600برگه امتحاني از مدارس سراسر كشور جمع آوري و سوالات منتخب از بين آنها گزينش شده اند، تا دانش آموزان بتوانند با سليقه هاي معلّمان سراسر كشور آشنا شوند
تمام مطالب كتاب درسي پوشش داده شده است. براي پوشش كامل كتاب درسي و تكميل تمرين ها سوال هايي نيز از كتـاب درسي طراحي شده است.
•چيدمان سوالات براساس الگوي مراحل آموزش مستقيم صورت گرفته است.
•اين سوالات مرحله به مرحله دانش آموزان را از سطح دانشي به سطح تحليلي و كاربردي سوق مي دهد.
•سوال هاي صفحه هاي زوج، داراي پاسخ تشريحي هستند.
•سوال هاي صفحه هاي فرد، متناظر با صفحه هاي زوج بوده و داراي پاسخ كوتاه مي باشند.
•در انتهاي هر فصل سوالات كمي دشوارتر آورده شده است تا نياز دانش آموزاني كه به اين نوع سوالات علاقمند هستند را برطرف نمايد.
پاسخنامه ي تشريحي
•اين قسمت شامل پاسخهاي كامل، براي سوالهاي صفحه هاي زوج و سوال هاي كمي دشوارتر و پاسخ هاي كوتاه صفحه هاي فرد مي باشد.
•پاسخ هاي تشريحي به گونه اي ارائه شده اند كه علاوه بر مطالب كتاب درسي اطلاعات علمي دانش آموزان را نيز افزايش دهند.
4 (4 آزمون جامع
2 •آزمون نيمسال اول و 2آزمون نيمسال دوم جهت آمادگي بيشتر دانـش آمـوزان، در امتحانـات مدرسـه، بـه همـراه پاسـخ
تشريحي، در انتهاي كتاب آورده شده است.

در حال چاپ

شابک : 978-600-00-0923-6
سال نشر: 1403
نوبت چاپ : 5
تیراژ اخربن نوبت چاپ : 4000


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت