پرتکرار علوم پنجم دبستان

-1- درس نامه
بر مبناي درخت دانش و به ترتيب مطالب كتاب درسي آورده شده است.
. در ابتداي هر مبحث درسنامه آورده شده است كه شامل اصلي ترين نكته هاي مربوط به آن مبحث ميباشد
درس نامه ها به گونه اي طراحي شده اند كه باعث ارتقاي سطح علمي دانش آموزان در هر مبحث ميشوند.
در انتهاي درسنامه ها نكته هاي مهمي را مشاهده ميكنيد، اين نكته ها از مجموعه ي متن، شكل ها و كاوشگري كتاب درسـي استخراج شده است و كامل كننده ي درس نامه مي باشد.
2- سؤال هاي پرتكرار امتحاني و طراحي از كتاب درسي:
بيش از 500 برگه امتحاني از مدارس سراسر كشور جمع آوري و سوالات منتخب از بين آنها گزينش شده اند، تا دانش آموزان بتوانند با سليقه هاي معلّمان سراسر كشور آشنا شوند.
تمام مطالب كتاب درسي پوشش داده شده است. براي پوشش كامل كتاب درسي و تكميل تمرينها سوال هايي نيز از كتـاب درسي طراحي شده است.
. چيدمان سوالات براساس الگوي مراحل آموزش مستقيم صورت گرفته است.
اين سوالات مرحله به مرحله دانش آموزان را از سطح دانشي به سطح تحليلي و كاربردي سوق ميدهد.
در انتهاي هر فصل سوالات كمي دشوارتر آورده شده است تا نياز دانش آموزاني كه به اين نـوع سـوالات علاقمنـد هسـتند را، برطرف نمايد.
3- پاسخنامه ي تشريحي
تمام سوالات داراي پاسخ تشريحي هستند:
پاسخهاي تشريحي به گونهاي ارائه شده اند كه علاوه بر مطالب كتاب درسي اطلاعات علمي دانش آموزان را نيز افزايش دهند.
4- جامع آزمون:
2 آزمون نيمسال اول و 2 آزمون نيمسال دوم جهت آمادگي بيشتر دانـش آمـوزان، در امتحانـات مدرسـه، بـه همـراه پاسـخ تشريحي، در انتهاي كتاب آورده شده است.

19000 تومان

شابک : 978-600-00-0800-0
سال نشر: 97
نوبت چاپ : 4
تیراژ اخربن نوبت چاپ : 4000


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت