پرتکرار فارسی پنجم

درسنامه
بر مبناي درخت دانش و به ترتيب مطالب كتاب درسي آورده شده است.
در ابتداي هر مبحث درسنامه آورده شده است كه شامل اصلي ترين نكته هاي مربوط به آن مبحث مي باشد.
درسنامه ها به گونه اي طراحي شده اند كه باعث ارتقاي سطح علمي دانش آموزان در هر مبحث مي شوند.
در انتهاي درسنامه ها نكته هاي مهمي را مشاهده مي كنيد، اين نكته ها از مجموعه ي متن، شكل ها و كتاب درسـي اسـتخراج
شده است و كامل كننده ي درسنامه مي باشد.

27000 تومان


سؤالهاي پرتكرار امتحاني و طراحي از كتاب درسي:
بيش از300برگه امتحاني از مدارس سراسر كشور جمع آوري و سوالات منتخب از بين آنها گزينش شده اند، تا دانش آموزان
بتوانند با سليقه هاي معلّمان سراسر كشور آشنا شوند.
تمام مطالب كتاب درسي پوشش داده شده است. براي پوشش كامل كتاب درسـي و تكميـل تمـرين هـا، سـوال هـايي نيـز از
مطالب كتاب درسي طراحي شده است.
چيدمان سوالات براساس الگوي مراحل آموزش مستقيم صورت گرفته است.
اين سوالات مرحله به مرحله دانش آموزان را از سطح دانشي به سطح تحليلي و كاربردي سوق مي دهد.


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت