کتاب اول زیست شناسی دهم تجربی

✔ سوال های این کتاب از میان 1655سوال انتخاب شده اند.
✔ دانش آموزان به این سوال ها در 14 آزمون جداگانه کانون پاسخ داده اند.
✔ میانگین تعداد شرکت کنندگان در این آزمون ها 16339 نفر بوده است.
✔ بیش ترین شرکت کنندگان در آزمون ها 34397 نفر بوده است.
✔ تعداد ک لسوالات انتخاب شده در این کتاب 300 سوال است.
✔ به 121 سوال بیشتر از 50 درصد دانش آموزان پاسخ صحیح داده اند.

200000 تومان


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت