پرتکرار زیست شناسی (1) دهم تجربی

كتاب سؤال هاي پرتكرار زيست شناسي دهم با توجه به تغييرات كتاب درسي )در سال تحصيلي ( 96-95و
با استفاده از سؤال هاي 500مدرسه ي سراسر كشور )عادي، نمونه دولتي و تيزهوشان( تأليف شده است.
ويژگي هاي كتاب:
- 1فهرست:
فهرستي با كاربرد مشاور محور: طراحي فهرست به گونه اي است كه علاوه بر اينكه امكـان دسترسـي بـه
عناوين كتاب را براي شما فراهم مي سازد، تعداد زيرموضوعات و تعداد سؤال ها با دقت نظر مشـخص شـده
است.ضمن اينكه در كنار هر زيرموضوع، يك آيكـون ارزيـابي پيشـرفت در سـه رنـگ )آبـي، سـبز و زرد(
مشاهده مي نماييد و پيشنهاد اكيد داريم پس از پاسخ به سؤال هاي هر زيرموضوع، سطح خـود را بـا رنـگ
كردن يكي از اين كادرها مشخص نماييد تا به صورت مقايسه اي از ميزان تسلط خود بين فصل هاي مختلـف
كتاب آگاه شويد و به هنگام مرورو جمع بندي بر اساس اين كادرها، اولويت بندي صحيح تري داشته باشيد.
- 2درخت دانش:
درخت دانش ابتداي هر فصل، به همراه كليدواژه ها مخاطب را در دسته بندي مطالب ياري مـي كنـد. در هـر
درخت دانش، زيرموضوع هاي آن فصل به همراه تعداد سـؤال هـاي شناسـنامه دار آن زيرموضـوع از جملـه
اطلاعاتي است كه مي تواند به دانش آموزان در دسته بندي و ارزيابي مبحث كمك كند.
در اين كتاب زيرموضوع ها، همان گفتارهاي كتاب درسي هستند.
- 3درسنامه:
در هر فصل در ابتداي هر زيرموضوع، درسنامه اي جامع، مطابق با نياز دانش آمـوزان ارائـه شـده اسـت.
درسنامه هاي اين كتاب به گونه اي نوشته شده است كه با مطالعه ي آن دانش آموزان مي توانند به سؤال هاي
هر زيرموضوع پاسخ دهند.

190000 تومان

شابک : 978-600-00-0861-1
سال نشر: 1401
نوبت چاپ : 8
تیراژ اخربن نوبت چاپ : 5000


4سؤالهاي شناسنامه دار:
تمامي سؤالهاي موجود در اين كتاب شناسنامه دار هستند، به اين معني كـه آدرس سـؤال هـا بـر اسـاس
صفحه ي كتاب درسي، فعاليت و يا شكل كتاب درسي و همچنين نام مدرسه اي كه سؤال از آن انتخـاب شـده
مشخص شده است.
تيپ بندي سؤالات كتاب، موجب دسته بندي انواع مختلف سؤالات در ذهن دانـش آمـوزان و يـادگيري بهتـر
مطالب مي گردد.
از 687سؤال اين كتاب، 588سؤال مربوط به امتحانات سال تحصيلي 96-95مدارس سراسر كشـور و 99
سؤال از مدارس تيزهوشان سراسر كشور ميباشد. همچنين اين كتاب شامل 2آزمون پاياني نـيمسـال اول
)دي ماه( و 2آزمون پاياني نيمسال دوم )خرداد ماه( است.
- 5ضريب تناسب و توازن:
- به ازاي هر زيرموضوع ) 23زيرموضوع( كتاب 30سؤال در كتاب آورده شده است.
- به ازاي هر نمرهي پاياني )از 20نمره(، 34سؤال در كتاب آورده شده است.
- تعداد سؤالهاي هر فصل، متناسب با بارم امتحان پاياني مي باشد.
- 6دي وي دي همراه كتاب:
دي وي دي همراه اين كتاب شامل 200سؤال تشريحي، 50فيلم 30دقيقه اي و 70فيلم از حل سؤال هـاي ايـن
كتاب است.

بیشتر

بستننظر کاربران (2)

  • Electrro
    امید قنبری - کاربر سایت

    سلام لطفا دوباره موجودش کنید :)
    مرسی

برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت