پرتکرارشیمی (1) دهم تجربی و ریاضی

كتاب سؤالهاي پرتكرار شيمي دهم با استفاده از سؤال هاي 500مدرسه ي سراسر كشـور (عـادي، نمونـه
دولتي و تيزهوشان) تأليف شده است.
ويژگي هاي كتاب:
- فهرست:
فهرستي با كاربرد مشاور محور
- درخت دانش:
درخت دانش ابتداي هر فصل، به همراه كليدواژه ها مخاطب را در دسته بندي مطالب ياري مـي كنـد.
- درسنامه:
در هر فصل در ابتداي هر زيرموضوع، درسنامه اي جامع، مطابق با نياز دانش آمـوزان ارائـه شـده اسـت.

در حال چاپ

شابک : 978-600-00-0845-1
سال نشر: 1403
نوبت چاپ : 11
تیراژ اخربن نوبت چاپ : 3000


-سؤالهاي شناسنامه دار:
تمامي سؤالهاي موجود در اين كتاب شناسنامه دار هستند، به اين معني كـه آدرس سـؤال هـا بـر اسـاس
صفحه ي كتاب درسي، جدول و يا شكل كتاب درسي و همچنين نام مدرسه اي كـه سـؤال از آن انتخـاب شـده
مشخص شده است.
تيپ بندي سؤالات كتاب، موجب دسته بندي انواع مختلف سؤالات در ذهن دانـش آمـوزان و يـادگيري بهتـر
مطالب مي گردد.
از 523سؤال اين كتاب، 450سؤال مربوط به امتحانات سال تحصيلي 96-95مدارس سراسر كشـور و 57
سؤال از مدارس تيزهوشان سراسر كشور و 16سؤال تأليفي جهت پوشش كامل مطالـب كتـاب درسـي نيـز
طراحي و ارائه شده كه نياز دانش آموزان را به طور كامل برآورده مي سازند. همچنين ايـن كتـاب شـامل 2
آزمون پاياني نيمسال اول )دي ماه( و 2آزمون پاياني نيمسال دوم )خرداد ماه( است.

بیشتر

بستن


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت