پرتکرار  هندسه (2) یازدهم ریاضی
پر تکرار حسابان  (1) یازدهم
پر تکرار  شیمی (2) یازدهم تجربی و ریاضی
پر تکرار  فیزیک (2) یازدهم ریاضی
پر تکرار  آمار و احتمال یازدهم  ریاضی