کاربرگ آموزشی پیش دبستانی 1

کودکان امروز، آیندهسازان فردا هستند.
آموزش کودکان قبل از ورود به مدرسه، گام مؤثر و مهمی در آینده ایشان خواهد داشت. به همین منظور، سري
کتابهاي کاربرگ آموزشی، با هدف کمک به آموزش کودکان 3 تا 6 سال، در سه عنوان کاربرگ آموزشی
پیش دبستانی 3 تا 4 ساله ها، کاربرگ آموزشی پیش دبستانی 1 و کاربرگ آموزشی پیش دبستانی 2 تألیف شده
است.
هدف هاي تعیین شده متناسب با سرفصل هاي آموزشی تعیین شده جهت آموزش در مهد کودك ها و آمادگی ها
است. محتواي کاربرگ ها در امتداد یکدیگر است و اگر آموزش هر مفهوم از مبتدي تا پیشرفته را به 3 بخش
تقسیم کنیم، این مفاهیم در 3 کاربرگ متوالی دنبال میشوند. در بالاي هر کاربرگ، هدف آموزشی درج شده
است و متناسب با آن تمرین و فعالیت پیشنهاد شده است. در پشت هر صفحه، تمرین هاي افزایش هوش،
خلاقیت و دقت آورده شده که همراه با آموزش مفاهیم مرتبط، هوش و دقت کودکان نیز ارتقاء مییابد. پیشنهاد
می شود ابتدا تمرین صفحه هوش حل شود و سپس کاربرگ تکمیل گردد. براي هر دوره نوآموزان، 43 کاربرگ
در نظر گرفته شده است.در برخی صفحات هوش، هدفی تعیین نشده تا مربی به انتخاب خود فعالیت طرح نماید.
صحافی کاربرگ به گونه اي است که پس از تکمیل کاربرگ امکان جدا کردن آن و انتقال به پوشه کار نوآموز
میسر باشد.
کاربرگ ها با حفظ عمق آموزشی به صورت رنگی طراحی شدهاند.
فعالیت هاي مختلف رنگ آمیزي، نقاشی، کاردستی، کلاژ، چاپ و غیره در کاربرگ ها در نظر گرفته شده است.
کاربرگ ها به چهار بخش تقسیم میشود. فعالیت هاي فصلی شامل فصل بهار، پاییز و زمستان و بخش انتهایی
کتاب، مناسبت هاست که شامل روز مادر، روز پدر و . . . می باشد و با توجه به زمان مناسبت تکمیل میگردد.
ترتیب تکمیل کاربرگ ها به انتخاب مربی و با توجه به توالی مناسبت ها میباشد.
کاربرگ 3 تا 4 ساله ها با توجه به تنوع آداب و خودویژگی هاي اقلیمی هر منطقه دستور کار ندارد تا مربی با
توجه به توانایی کودکان کلاس براي هر کاربرگ فعالیت هاي مختلف رنگ آمیزي، چاپ، کلاژ یا . . . انتخاب کند
در دو کاربرگ دیگر نیز این تفاوت هاي اقلیمی و آداب و رسومی دیده شده و مربی هاي محترم با توجه به این
خودویژگی ها میتوانند جزئیات تکمیل کاربرگ ها را تغییر دهند.

130000 تومان

شابک : 978-600-00-1854-2
سال نشر: 1403
نوبت چاپ : 1
تیراژ اخربن نوبت چاپ : 3000


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت