کتاب فیزیک دوازدهم رشته ریاضی

سوال شناسنامه دار :400 پرسش تشریحی برای پوشش کامل مطالب
29 پیمانه 10 سوالی > سوال های کتاب در پیمانه های 10 سوالی طبقه بندی شده اند
امتحان جامع : 2 آزمون جامع نیم سال اول 20 نمره ای 6 برگه امتحان نهاییی پایان سال .20 نمره ای از سال 1400.99 و 1401
29 درس نامه نامه کاربردی : به ازای هر پیمانه در نامه ای کاربردی با محوریت حل مسئله امده است.
درخت دانش : 6 درختدانش در ابتدای هر فصل برای طبقه بندی بهتر موضوعات طراحی شده
موضوع : 23 موضوع مستقل از کتاب دوازدهم
زیر موضوع : 29 زیر موضوع مستقل از کتاب دوازدهم .
ضریب تناسب و توازن :20 سوال به ازای هر 1 نمره امتحان را در این کتاب تمرین خواهید کرد.

120000 تومان


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت