آبی شیمی (1) دهم تجربی و ریاضی

ارائه ي:
- درخت دانش و فهرست دقيق مباحث
- جمع بندي كليدواژه هاي هر فصل در درخت دانش و مشخص شدن اين كلمات در فصل
- گزيده ي كاملي از مفاهيم و نكات آموزشي در هر مبحث
- تيپ بندي دقيق سؤال ها در چارچوب كتاب هاي جديد و تابع روند آموزشي ساده به دشوار
- مجموعه اي كامل از سؤال هاي آزمون هاي كانون فرهنگي آموزش و تأليفي براي پوشش كامل كتاب درسي جديد
شيمي دهم
- 459سؤال تأليفي از متن، تمرين ها و نمودارها و شكل هاي كتاب درسي جهت پوشش كامل مطالب
- ضريب توازن، به ازاي هر موضوع كتاب 40سؤال در كتاب آورده شده است.
- پاسخهاي تشريحي كامل همراه با تشريح گزينه هاي نادرست و بررسي ساير موارد در سؤال هاي چند عبارتي

89000 تومان

شابک : 978-600-00-0817-8
سال نشر: 99
نوبت چاپ : 15
تیراژ اخربن نوبت چاپ : 3000با توجه به تغييرات اساسي در كتاب درسي شيمي دهم، بخشي از سؤال هاي كنكورهـاي سـال هـاي قبـل، خـارج از
چارچوب مطالب كتاب هاي درسي جديد شيمي مي باشند و همين موضوع، موجب شده است كـه مجموعـه سـؤال هـاي
كنكورهاي قبلي، بخشي از نيازهاي آموزشي دانش آموزان و داوطلبان كنكور را برآورده سازد.
در اين كتاب، علاوه بر ارائه ي تمام سؤال هاي كنكورهاي قبلي كه مرتبط با متن جديد كتاب هاي درسي هستند، تعداد
قابل توجه ي سؤال آزمون هاي كانون فرهنگي آموزش و تأليفي نيز طراحي و ارائه شده كه نياز دانش آمـوزان را بـه
طور كامل برآورده مي سازند. در ضمن تيپ بندي سؤالات كتاب، موجب دسته بندي شدن انواع مختلف سؤالات در ذهن
دانش آموزان و يادگيري بهتر مطالب مي گردد.

بیشتر

بستن


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت