آبی هندسه (1) دهم ریاضی

در میان درس های ریاضی دبیرستان، هندسه به دلیل روش های حل خلاقانه و جذاب و تنوع سوال های آن، همواره مورد توجه و علاقه دانش آموزان برتر بوده است. اغلب کارشناسان آموزش ریاضی بر این باورند که حل مسائل هندسه، در دراز مدت منجر به پرورش قدرت استدلال و نتیجه بهبود فهم ریاضی و حتی درس های دیگر خواهد شد.
در سال های اخیر سوال های هندسه در کنکور تنوع زیادی داشته است. به همین لزوم تمرین بیشتر در این درس، برای دانش آموزان بیش از پیش احساسا می شود.اما در کنار این تنوع، آنها دید. این ویژگی، لزوم تمرین سوال های کنکور های قبل را برای دانش آموزان روشن می کند.

در حال چاپ

شابک : 978-600-00-1053-9
سال نشر: 1403
نوبت چاپ : 5
تیراژ اخربن نوبت چاپ : 3000در ايــن كتــاب همــة ســؤال هــاي كنكــور سراســري خــارج و داخــل كشــور ده ســال اخيــر رشــته هــاي رياضــي و
تجربــي، منتخبــي از ســؤال هــاي آزمــون هــاي كــانون فرهنگــي آمــوزش )قلــم چــي(، دانشــگاه آزاد و در مــواردي
از كتــاب درســي كــه ســؤال كنكــور و كــانون نداشــتيم و يــا موضــوع جديــد بــوده ســؤال مــرتبط بــا آن موضــوع
از كتاب درسي طرح و آدرس دقيق آن ذكر شده است.


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت