فلش کارت علوم پنجم دبستان نیم سال اول
طبیعت زیبای من
کتاب پزشک آینده
 هوش مصنوعی برای کوچولوها
شیمی کربن ( دهم، یازدهم و دوازدهم)
سوال های امتحانی زبان انگلیسی  دوازدهم
ما با هم دوستیم
زیست شناسی 2 یازدهم تجربی
کتاب اول ریاضی دهم انسانی
سه سطحی فلسفه (1) یازدهم انسانی