banner
پرتکرار ریاضی دوازدهم تجربی
پرتکرار زیست شناسی دوازدهم
پرتکرار شیمی دوازدهم
کتاب ۱۰ آزمون طرح نو زیست شناسی
12 آزمون طرح نو زمین شناسی
ژنتیک و زیست سلولی مولکولی
زیست جانوری ( کتاب های 98-10)
زیست گیاهی ( کتاب های 98-10)
زیست متابولیسم ( مجموعه کتاب های 98-10)
10 آزمون طرح نو شیمی
شیمی کربن ( دهم، یازدهم و دوازدهم)
2 دوره کنکور اختصاصی تجربی 1401
کتاب اشتباهات متداول  دوازدهم تجربی
تابستان دوازدهم تجربی
سه سطحی ریاضی  (3) دوازدهم تجربی
سه سطحی فیزیک(3)  دوازدهم تجربی
سه سطحی  زیست شناسی (3) دوازدهم تجربی