آبی مطالعات اجتماعی نهم

ساختار كتاب آبي مطالعات اجتماعي نهم:
-1درسنامه:
مجموعه اي كامل از نكات و مطالب مهم هر درس است كه در ابتداي آن بيان شده است و تلاش شده تا در قالب نكات طبقه بندي شده و گاهي جدول و نمودار كل مطالب به دانش آموزان ارائه شود.
-2سؤال هاي چهارگزينه اي:
طراحي سؤال هاي اين بخش بر اساس درخت دانش است و در آن از تمام نكاتي كه قابليت طرح سؤال داشته اند، سؤال چهار گزينه اي مطرح
شده است. سؤال هاي اين بخش در سطح ساده، متوسط و دشوار طراحي شده اند و به اين جهت مي تواند نياز تمام دانش آموزان را پوشش دهد.
-3آزمون جامع:
در پايان هر بخش كتاب) جغرافيا، تاريخ و مدني(، يك مجموعه سؤال در قالب آزمون قرار داده ايم تا دانش آموز به راحتي بتواند دورهاي بر
كل مطالب داشته باشد و خود را محك بزند.
-4پاسخنامه ي تشريحي:
براي تمام سؤال هاي چهارگزينه اي و سؤال هاي آزمون پاسخ تشريحي كامل قرار داده ايم كه دانش آموز با مطالعه آن به راحتي علت درست بودن گزينه را درك كند.
-5روش استفاده از كتاب
مطالعه ي خود را مي توانيد از مرور متن كتاب درسي و بخش درسنامه آغاز كنيد، پس از تسلط كامل بر نكات سراغ پرسش هاي
چهارگزينه اي برويد، پس از حل سؤالات، پاسخ تشريحي را بررسي كنيد، سعي كنيد خط به خط پاسخ را بخوانيد و نكات را متوجه
شويد، اگر به نكته ي جديدي در پاسخ برخورديد، آن را يادداشت كرده و به دانش خود بيفزاييد. البته ممكن است شما در استفاده از
كتاب، روشي متفاوت و مخصوص به خودتان داشته باشيد و با اجراي آن نتايج بهتري را به دست آوريد.

130000 تومان

شابک : 978-600-00-1078-2
سال نشر: 1401
نوبت چاپ : 7
تیراژ اخربن نوبت چاپ : 3000


كتاب مجموعه ي طبقه بندي شده مطالعات اجتماعي نهم مجموعه اي است كه به طور كامل نيازهاي دانش آموزان پايه ي نهم در زمينه ي سؤال هاي چهارگزينه اي در سه بخش جغرافيا، تاريخ و مدني از كتاب مطالعات اجتماعي را پاسخ گوست. كتاب از چهار بخش درسنامه، سؤال هاي چهارگزينه اي، آزمون و پاسخ تشريحي تشكيل شده است.


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت