آبی فارسی نهم

كتاب مجموعه ي طبقه بندي شده فارسي نهم مجموعه اي كامل است كه نيازهاي دانش آموزان پايه ي نهم در زمينه ي آموزش، تمرين و تسلط بر مطالب را پاسخگوست. شيوه ي طراحي اين كتاب به صورتي است كه براي همه ي دانش آموزان در اين مقطع، با هر سطح آموزشي، مناسب و كاربردي باشد.
ساختار كلّي كتاب كتابِ مجموعه ي طبقه بندي شده فارسيِ سالِ نهم، بر اساسِ ساختارِ كتابِ درسي، از شش فصل، يك مقدمه و يك مؤخره
با نام هاي »ستايش« و »نيايش« و همينطور چند آزمون جمع بندي تشكيل شده است. هر فصل از كتاب درسي، شاملِ يك درسنامه و شصت
پرسشِ چهارگزينه اي و بخش هاي مقدمه و مؤخرّه ي كتاب نيز شامل يك درسنامه و سي پرسش چهارگزينه اي است كه پاسخِ
همه ي اين پرسش ها در انتهاي كتاب به تفصيل شرح داده شده است. شش آزمون چهارگزينه اي نيز با تعداد متغير پرسش ها نيز در انتهاي فصولي كه نياز به جمع بندي دارند، تدوين شده است تا دانش آموز بتواند در هر مرحله آموخته هاي خود را براي آزمون هاي مهم تر جمع بندي كند و خود را بسنجد. پاسخ اين پرسش ها نيز در انتهاي كتاب آمده است.

180000 تومان

شابک : 978-600-00-1077-5
سال نشر: 1403
نوبت چاپ : 7
تیراژ اخربن نوبت چاپ : 3000


ساختار درسنامه ها و آزمون ها در اين كتاب تلاش شده است موضوعات مختلف درس فارسي در سطوحِ مختلف دشواري مطابق با تيپ هاي رايجِ
آزمون هاي استاندارد كانون يا وروديِ مدارسِ نمونه دولتي پوشش داده شود. بر اين اساس، در هر درسنامه و نيز هر بسته ي پرسش چهارگزينه ايِ كتابِ حاضر، مطالبِ مربوط به پنج بخشِ »واژه هاي مهم املايي و معنايي«، »تاريخ ادبيات«، »دانشهاي ادبي و زباني«،»آرايه هاي ادبي« و »معنا و مفهوم« به ترتيب چيده شده است.

توضيح ضروري درباره ي درسنامه هاي كتاب اينكه، بخش واژه هاي كتاب شامل همه ي واژه هايي است كه معنا و يا املاي آنها ممكن است براي دانش آموز دردسرساز باشد، چه آنها كه در بخش واژه نامه ي انتهاي كتاب معنا شده است و چه آنها كه معنا
نشده است. در بخش تاريخ ادبيات، همه ي اشخاص و كتاب هاي مرتبط با ادبيات كه نام ايشان در فصل مربوط به آن آمده، كاملاً شرح داده شده و در بخش دانش هاي ادبي و زباني نيز، همه ي نكاتي كه چه در متن درس ـ البتّه در سطحِ دانش آموز ـ ديده شده و

چه نكاتي كه به طور مستقيم در كتاب درسي بيان شده، آموزش داده شده است. در بخش معنا و مفهوم نيز، ابيات يا عباراتي
كه به شكلي پرتكرار مورد استفاده ي طرّاحان سؤال بوده است، مجدداً ذكر و بيت يا عبارتي هم معنا با آن نيز آمده است تا ذهنِ دانش آموز كاملاً با معنا و مفهومِ بيت آشنا و از اشتباهات احتمالي جلوگيري شود.
توزيعِ پرسش هادر مجموع در كتاب حاضر، پانصدوبيست سؤال از مباحث مختلف مطرح شده است كه تلاش شده توزيعِ آنها عمدتاً به سمت مباحث
دردسرسازِ درس فارسي، يعني دانش هاي ادبي و معنا و مفهوم باشد. البتّه بخشي از پرسش هاي معناي واژه و املا نيز مي بايد پس از درك معنا و
مفهومِ متن پاسخ داده شود كه در اين كتاب از اين دست پرسش ها نيز استفاده شده است.

بیشتر

بستن


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت