زرد 10 مجموعه سوال عمومی کنکور (تجربی و ریاضی)
10 مجموعه سوال عمومی پایه دهم و یازدهم
 زرد 4 دوره کنکور  97 (علوم تجربی - ریاضی و فیزیک)
زرد 2 دوره کنکور97  ( علوم انسانی)
زرد 10 مجموعه سوال عمومی کنکور علوم انسانی
10 مجموعه سوال عمومی پایه دهم و یازدهم انسانی
30 مجموعه سوال دروس عمومی
30 مجموعه سوال دروس عمومی (پاسخ تشریحی)
6 سال کنکور اختصاصی رشته انسانی
مجموعه سوالات کنکور رشته هنر
6 سال کنکور اختصاصی رشته ریاضی
6 سال کنکور اختصاصی رشته ریاضی (پاسخ تشریحی)
6 سال کنکور اختصاصی رشته تجربی
6 سال کنکور اختصاصی رشته تجربی (پاسخ تشریحی)
6 سال کنکور اختصاصی رشته انسانی (پاسخ تشریحی)