زرد 10مجموعه کنکور98(علوم تجربی - ریاضی فیزیک)
زرد 10 کنکور رشته نقشه کشی معماری  هنرستان
زرد 8 مجموعه کنکور 98 (رشته علوم  انسانی )
زرد 10 کنکور رشته گرافیک  هنرستان
مجموعه سوالات کنکور رشته هنر
10 کنکور رشته کامپیوتر (هنرستان)
10 کنکور رشته حسابداری (هنرستان)
10 کنکور رشته الکتروتکنیک (هنرستان)
10کنکور رشته مکانیک خودرو هنرستان
زرد 20 مجموعه سوال کنکور عمومی
زرد 8 مجموعه کنکور 99 (رشته علوم نسانی )
زرد 10 مجموعه کنکور 99 ( علوم تجربی - ریاضی فیزیک)