زرد 10مجموعه کنکور98(علوم تجربی - ریاضی فیزیک)
زرد 8 مجموعه کنکور 98 (رشته علوم  انسانی )
10 مجموعه سوال عمومی پایه دهم و یازدهم
زرد 2 دوره کنکور97  ( علوم انسانی)
زرد 10 مجموعه سوال عمومی کنکور علوم انسانی
10 مجموعه سوال عمومی پایه دهم و یازدهم انسانی
30 مجموعه سوال دروس عمومی
30 مجموعه سوال دروس عمومی (پاسخ تشریحی)
 زرد 4 دوره کنکور  97 (علوم تجربی - ریاضی و فیزیک)
6 سال کنکور اختصاصی رشته انسانی
مجموعه سوالات کنکور رشته هنر
6 سال کنکور اختصاصی رشته ریاضی
6 سال کنکور اختصاصی رشته ریاضی (پاسخ تشریحی)
6 سال کنکور اختصاصی رشته تجربی
6 سال کنکور اختصاصی رشته تجربی (پاسخ تشریحی)
6 سال کنکور اختصاصی رشته انسانی (پاسخ تشریحی)