کانال های تخصصی تلگرام

تعداد جلد سفارش نحوه ارسال مدت زمان تحویل ثبت سفارش تا ارسال
(ساعات کاری)
زمان سفارش شهر
1

پست سفارشی

در انتظار تحویل به پست سفارشی ارجاع به انبار جهت ارسال

01:24

استان هرمزگان شهر بندر لنگه

3

پست سفارشی

در انتظار تحویل به پست سفارشی ارجاع به انبار جهت ارسال

08:42

استان خراسان رضوي شهر گناباد

1

پست پیشتاز

در انتظار تحویل به پست پیشتاز ارجاع به انبار جهت ارسال

11:41

استان آذربايجان شرقي شهر تبريز

1

پست پیشتاز

در انتظار تحویل به پست پیشتاز ارجاع به انبار جهت ارسال

11:45

استان سمنان شهر ايوانكي

1

پست پیشتاز

در انتظار تحویل به پست پیشتاز ارجاع به انبار جهت ارسال

14:00

استان البرز شهر كرج

1

پست پیشتاز

در انتظار تحویل به پست پیشتاز ارجاع به انبار جهت ارسال

15:34

استان خوزستان شهر انديمشك

3

پیک درون شهری نمایندگی

در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی ارجاع به نمایندگی جهت ارسال

15:50

استان تهران شهر تهران

1

پست سفارشی

در انتظار تحویل به پست سفارشی ارجاع به انبار جهت ارسال

16:45

استان تهران شهر شهر قدس

1

پست سفارشی

در انتظار تحویل به پست سفارشی ارجاع به انبار جهت ارسال

17:22

استان هرمزگان شهر بندرعباس

1

پست پیشتاز

در انتظار تحویل به پست پیشتاز ارجاع به انبار جهت ارسال

17:33

استان سمنان شهر ايوانكي

1

پست پیشتاز

در انتظار تحویل به پست پیشتاز ارجاع به انبار جهت ارسال

18:54

استان مازندران شهر قائم شهر

1

پست پیشتاز

در انتظار تحویل به پست پیشتاز ارجاع به انبار جهت ارسال

19:02

استان گيلان شهر ماسال

1

پست سفارشی

در انتظار تحویل به پست سفارشی ارجاع به انبار جهت ارسال

19:21

استان آذربايجان غربي شهر خوي

2

پست پیشتاز

در انتظار تحویل به پست پیشتاز ارجاع به انبار جهت ارسال

19:21

استان خراسان رضوي شهر گناباد

1

پیک درون شهری نمایندگی

در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی ارجاع به نمایندگی جهت ارسال

19:36

استان مازندران شهر قائم شهر

3

پست سفارشی

در انتظار تحویل به پست سفارشی ارجاع به انبار جهت ارسال

19:56

استان گيلان شهر لنگرود

2

پست سفارشی

در انتظار تحویل به پست سفارشی ارجاع به انبار جهت ارسال

20:03

استان خراسان رضوي شهر بجستان

2

پست سفارشی

در انتظار تحویل به پست سفارشی ارجاع به انبار جهت ارسال

20:04

استان هرمزگان شهر بستك

1

پست پیشتاز

در انتظار تحویل به پست پیشتاز ارجاع به انبار جهت ارسال

20:21

استان هرمزگان شهر كيش

2

پست سفارشی

در انتظار تحویل به پست سفارشی ارجاع به انبار جهت ارسال

20:26

استان اردبيل شهر خلخال

1

پیک درون شهری نمایندگی

در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی ارجاع به نمایندگی جهت ارسال

20:27

استان کرمانشاه شهر كرمانشاه

4

پست پیشتاز

در انتظار تحویل به پست پیشتاز ارجاع به انبار جهت ارسال

20:30

استان مركزي شهر محلات

2

پست پیشتاز

در انتظار تحویل به پست پیشتاز ارجاع به انبار جهت ارسال

20:41

استان آذربايجان شرقي شهر بستان آباد