کانال های تخصصی تلگرام

سرعت تحویل سفارشات

تعداد جلد سفارش نحوه ارسال مدت زمان تحویل شهر
3

پیک درون شهری

1 ساعت و10 دقیقه

استان تهران شهر تهران

3

پیک درون شهری

1 ساعت

استان تهران شهر تهران

1

پیک درون شهری

1 ساعت و15 دقیقه

استان تهران شهر تهران

9

پیک درون شهری

1 ساعت و15 دقیقه

استان تهران شهر تهران

3

پیک درون شهری

1 ساعت و10 دقیقه

استان فارس شهر شيراز

1

پیک درون شهری

1 ساعت و10 دقیقه

استان يزد شهر يزد

1

پیک درون شهری

1 ساعت و5 دقیقه

استان تهران شهر تهران

2

پیک درون شهری

1 ساعت و5 دقیقه

استان تهران شهر تهران

3

پیک درون شهری

1 ساعت

استان آذربايجان غربي شهر اروميه

2

پیک درون شهری

1 ساعت و30 دقیقه

استان گيلان شهر رشت