کانال های تخصصی تلگرام

سرعت تحویل سفارشات

تعداد جلد سفارش نحوه ارسال مدت زمان تحویل مدت زمان ثبت سفارش تا ارسال زمان سفارش شهر
3

پیک درون شهری نمایندگی

7 ساعت و17 دقیقه 8 دقیقه

1395/08/04 16:51

استان فارس شهر اقليد

4

پیک درون شهری نمایندگی

7 ساعت و17 دقیقه 35 دقیقه

1395/08/04 16:24

استان فارس شهر شيراز

2

پیک درون شهری نمایندگی

1 ساعت و10 دقیقه 3 ساعت و3 دقیقه

1395/08/04 13:16

استان تهران شهر تهران

1

پیک درون شهری نمایندگی

1 ساعت و14 دقیقه 13 ساعت و54 دقیقه

1395/08/04 02:35

استان مازندران شهر قائم شهر

2

پیک درون شهری نمایندگی

2 ساعت و10 دقیقه 21 ساعت و8 دقیقه

1395/08/03 19:01

استان يزد شهر يزد

2

پیک درون شهری نمایندگی

3 ساعت و15 دقیقه 20 ساعت و1 دقیقه

1395/08/03 18:18

استان يزد شهر يزد

6

پیک درون شهری نمایندگی

1 ساعت و20 دقیقه 3 ساعت و52 دقیقه

1395/08/02 12:37

استان تهران شهر تهران

2

پیک درون شهری نمایندگی

20 دقیقه 15 ساعت و55 دقیقه

1395/08/01 20:34

استان تهران شهر شهريار-ملارد-باغستان-انديشه

1

پیک درون شهری نمایندگی

50 دقیقه 53 دقیقه

1395/08/01 12:46

استان تهران شهر تهران

1

پیک درون شهری نمایندگی

55 دقیقه 1 ساعت و30 دقیقه

1395/08/01 12:09

استان تهران شهر تهران