کانال های تخصصی تلگرام

تعداد جلد سفارش نحوه ارسال مدت زمان تحویل ثبت سفارش تا ارسال
(ساعات کاری)
زمان سفارش شهر
4

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

00:28

استان هرمزگان شهر بندرعباس

4

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

00:54

استان خراسان رضوي شهر مشهد

2

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

01:01

استان فارس شهر شيراز

3

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

01:03

استان خوزستان شهر انديمشك

7

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

01:19

استان خوزستان شهر دزفول