کانال های تخصصی تلگرام

تعداد جلد سفارش نحوه ارسال مدت زمان تحویل ثبت سفارش تا ارسال
(ساعات کاری)
زمان سفارش شهر
1

پیک درون شهری نمایندگی

در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی 1 دقیقه

09:40

استان آذربايجان غربي شهر اروميه

1

پیک درون شهری نمایندگی

در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی 1 دقیقه

09:46

استان آذربايجان غربي شهر اروميه

2

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 1 دقیقه

10:02

استان سيستان و بلوچستان شهر زابل

1

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 11 دقیقه

08:43

استان اصفهان شهر اصفهان

1

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 25 دقیقه

08:29

استان اصفهان شهر اصفهان

7

پیک درون شهری نمایندگی

در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی 1 ساعت و1 دقیقه

07:53

استان خراسان رضوي شهر بجستان

10

پیک درون شهری نمایندگی

در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی 6 ساعت و2 دقیقه

02:52

استان تهران شهر تهران

3

پیک درون شهری نمایندگی

در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی 8 ساعت و12 دقیقه

00:37

استان تهران شهر تهران

1

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 8 ساعت و48 دقیقه

00:11

استان اردبيل شهر خلخال

1

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

00:00

استان مازندران شهر بابل

1

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

00:06

استان آذربايجان شرقي شهر تبريز

5

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

00:07

استان ايلام شهر ايلام

2

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

00:08

استان فارس شهر نورآباد ممسني

2

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

00:12

استان لرستان شهر الشتر

4

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

00:14

استان زنجان شهر ابهر

2

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

00:15

استان خوزستان شهر اهواز

3

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

00:17

استان تهران شهر تهران

2

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

00:26

استان لرستان شهر نورآباد

1

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

00:30

استان خراسان رضوي شهر سبزوار

5

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

00:44

استان كردستان شهر سنندج

4

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

00:45

استان آذربايجان شرقي شهر ملكان

3

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

00:46

استان اصفهان شهر اصفهان

3

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

00:52

استان مركزي شهر اراك

1

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

00:57

استان يزد شهر يزد

4

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

01:26

استان کرمانشاه شهر سرپل ذهاب

2

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

01:42

استان آذربايجان شرقي شهر مرند

3

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

01:55

استان آذربايجان غربي شهر سردشت

7

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

05:34

استان لرستان شهر نورآباد

4

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

06:39

استان خراسان رضوي شهر مشهد

3

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

07:23

استان لرستان شهر كوهدشت

3

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

07:34

استان تهران شهر تهران

2

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

07:35

استان البرز شهر فرديس

4

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

08:20

استان مازندران شهر بهشهر

4

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

08:21

استان كردستان شهر سنندج

6

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

08:23

استان آذربايجان شرقي شهر تبريز

2

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

08:37

استان كهكيلويه و بويراحمد شهر ياسوج

2

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

09:09

استان كهكيلويه و بويراحمد شهر گچساران

5

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

09:10

استان كرمان شهر بافت

1

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

09:22

استان فارس شهر شيراز

3

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

09:38

استان اردبيل شهر بيله سوار

4

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

09:46

استان خوزستان شهر انديمشك

3

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

09:49

استان تهران شهر تهران

1

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

09:50

استان گيلان شهر بندرانزلي

4

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

09:55

استان تهران شهر تهران

1

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

09:55

استان مازندران شهر آمل

2

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

10:02

استان کرمانشاه شهر صحنه

5

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

10:04

استان تهران شهر تهران

4

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

10:16

استان كرمان شهر كرمان

2

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

10:23

استان خراسان جنوبي شهر بيرجند