کانال های تخصصی تلگرام

تعداد جلد سفارش نحوه ارسال مدت زمان تحویل ثبت سفارش تا ارسال
(ساعات کاری)
زمان سفارش شهر
4

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

00:06

استان تهران شهر تهران

4

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

00:12

استان آذربايجان شرقي شهر تبريز

8

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

00:21

استان اردبيل شهر اردبيل

2

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

00:40

استان خراسان شمالي شهر شيروان