خرید کتاب کانون - کانون بوک - خرید کتاب قلم چی

شهر و استان زمان سفارش زمان تحویل به پست نحوه ارسال تعداد جلد سفارش تایید ارسال
استان گلستان شهر گنبد 00:00 ارجاع به انبار جهت ارسال 3 مراجعه حضوری
استان لرستان شهر خرم آباد 00:00 ارجاع به انبار جهت ارسال 3 در انتظار تایید
استان خوزستان شهر دزفول 00:00 ارجاع به انبار جهت ارسال 4 مراجعه حضوری
استان اصفهان شهر اصفهان 00:02 ارجاع به انبار جهت ارسال 3 در انتظار تایید
استان خراسان جنوبي شهر طبس 00:02 ارجاع به انبار جهت ارسال 3 مراجعه حضوری
استان مركزي شهر اراك 00:03 ارجاع به انبار جهت ارسال 2 در انتظار تایید
استان مازندران شهر آمل 00:03 ارجاع به انبار جهت ارسال 3 مراجعه حضوری
استان گلستان شهر گميشان 00:04 ارجاع به انبار جهت ارسال 1 در انتظار تایید
استان قم شهر قم 00:04 ارجاع به انبار جهت ارسال 3 در انتظار تایید
استان خراسان رضوي شهر خواف 00:05 ارجاع به انبار جهت ارسال 4 در انتظار تایید
استان آذربايجان غربي شهر مياندوآب 00:05 ارجاع به انبار جهت ارسال 4 مراجعه حضوری
استان قزوين شهر تاكستان 00:06 ارجاع به انبار جهت ارسال 3 در انتظار تایید
استان خوزستان شهر دزفول 00:06 ارجاع به انبار جهت ارسال 2 مراجعه حضوری
استان کرمانشاه شهر كرمانشاه 00:07 ارجاع به انبار جهت ارسال 4 مراجعه حضوری
استان فارس شهر مرودشت 00:07 ارجاع به انبار جهت ارسال 4 در انتظار تایید
استان آذربايجان غربي شهر خوي 00:09 ارجاع به انبار جهت ارسال 2 مراجعه حضوری
استان گلستان شهر گرگان 00:10 ارجاع به انبار جهت ارسال 2 مراجعه حضوری
استان سيستان و بلوچستان شهر نيك شهرچابهار 00:10 ارجاع به انبار جهت ارسال پست سفارشی 5 در انتظار تایید
استان مازندران شهر تنكابن 00:11 ارجاع به انبار جهت ارسال 3 در انتظار تایید
استان هرمزگان شهر قشم 00:11 ارجاع به انبار جهت ارسال 2 در انتظار تایید
استان البرز شهر كرج 00:12 ارجاع به انبار جهت ارسال 3 در انتظار تایید
استان خوزستان شهر دزفول 00:13 ارجاع به انبار جهت ارسال 3 مراجعه حضوری
استان مركزي شهر اراك 00:13 ارجاع به انبار جهت ارسال 4 در انتظار تایید
استان قم شهر قم 00:13 ارجاع به انبار جهت ارسال 4 در انتظار تایید