خرید کتاب کانون - کانون بوک - خرید کتاب قلم چی

شهر زمان سفارش ثبت سفارش تا ارسال(ساعات کاری) مدت زمان تحویل نحوه ارسال تعداد جلد سفارش تایید دانش آموز
استان كرمان شهر سيرجان 00:06 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 4 در انتظار تایید
استان اصفهان شهر نجف آباد 00:18 ارجاع به نمایندگی جهت ارسال در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 1 در انتظار تایید
استان اصفهان شهر اصفهان 00:35 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست پیشتاز پست پیشتاز 1 در انتظار تایید