خرید کتاب کانون - کانون بوک - خرید کتاب قلم چی

شهر زمان سفارش ثبت سفارش تا ارسال(ساعات کاری) مدت زمان تحویل نحوه ارسال تعداد جلد سفارش تایید دانش آموز
استان خوزستان شهر اهواز 03:25 5 ساعت و34 دقیقه در حال ارسال توسط نمایندگی و پست نمایندگی و پست 8 در انتظار تایید
استان آذربايجان شرقي شهر تبريز 00:25 8 ساعت و34 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 1 در انتظار تایید
استان گلستان شهر بندرتركمن 00:07 8 ساعت و52 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 6 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 08:04 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 3 در انتظار تایید
استان آذربايجان شرقي شهر تبريز 10:19 ارجاع به نمایندگی جهت ارسال در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 1 در انتظار تایید
استان خراسان شمالي شهر اسفراين 10:57 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست سفارشی پست سفارشی 1 در انتظار تایید
استان لرستان شهر اليگودرز 11:06 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست پیشتاز پست پیشتاز 1 در انتظار تایید
استان آذربايجان غربي شهر اروميه 11:14 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست سفارشی پست سفارشی 3 در انتظار تایید
استان خراسان رضوي شهر نيشابور 11:25 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست پیشتاز پست پیشتاز 1 در انتظار تایید
استان خوزستان شهر اهواز 11:33 ارجاع به نمایندگی جهت ارسال در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 6 در انتظار تایید
استان هرمزگان شهر بندرعباس 11:38 ارجاع به نمایندگی جهت ارسال در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 4 در انتظار تایید
استان مازندران شهر ساري 12:02 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست سفارشی پست سفارشی 1 در انتظار تایید
استان آذربايجان غربي شهر اروميه 12:13 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 1 در انتظار تایید
استان اصفهان شهر شهرضا 12:23 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست سفارشی پست سفارشی 2 در انتظار تایید
استان اصفهان شهر اصفهان 12:56 ارجاع به نمایندگی جهت ارسال در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 2 در انتظار تایید