خرید کتاب کانون - کانون بوک - خرید کتاب قلم چی

شهر زمان سفارش ثبت سفارش تا ارسال(ساعات کاری) مدت زمان تحویل نحوه ارسال تعداد جلد سفارش تایید دانش آموز
استان تهران شهر تهران 13:11 23 ساعت و23 دقیقه 1 ساعت و35 دقیقه پیک درون شهری نمایندگی 1 تایید شده
استان تهران شهر تهران 12:02 58 دقیقه 2 ساعت پیک درون شهری نمایندگی 5 تایید شده
استان تهران شهر تهران 11:51 23 دقیقه 1 ساعت و55 دقیقه پیک درون شهری نمایندگی 4 تایید شده
استان تهران شهر تهران 11:41 33 دقیقه 1 ساعت و55 دقیقه پیک درون شهری نمایندگی 3 تایید شده
استان تهران شهر تهران 11:34 21 ساعت و25 دقیقه 9 ساعت پیک درون شهری نمایندگی 4 تایید شده
استان تهران شهر تهران 11:31 21 ساعت و28 دقیقه 9 ساعت پیک درون شهری نمایندگی 2 تایید شده
استان تهران شهر تهران 11:29 21 ساعت و30 دقیقه 9 ساعت پیک درون شهری نمایندگی 2 تایید شده
استان تهران شهر تهران 13:14 2 ساعت و40 دقیقه در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 1 تایید شده
استان تهران شهر تهران 14:32 3 دقیقه در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 3 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 15:03 6 دقیقه در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 5 در انتظار تایید
استان كرمان شهر كرمان 07:59 1 ساعت در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 2 در انتظار تایید
استان قزوين شهر قزوين 06:15 2 ساعت و44 دقیقه در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 1 در انتظار تایید
استان البرز شهر كرج 04:00 4 ساعت و59 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 1 در انتظار تایید
استان آذربايجان شرقي شهر مراغه 03:46 5 ساعت و13 دقیقه در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 1 در انتظار تایید
استان آذربايجان شرقي شهر مراغه 03:43 5 ساعت و16 دقیقه در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 1 در انتظار تایید
استان آذربايجان شرقي شهر مراغه 03:41 5 ساعت و18 دقیقه در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 1 در انتظار تایید
استان آذربايجان شرقي شهر مراغه 02:46 6 ساعت و13 دقیقه در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 1 در انتظار تایید
استان آذربايجان شرقي شهر مراغه 02:43 6 ساعت و16 دقیقه در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 1 در انتظار تایید
استان آذربايجان شرقي شهر مراغه 02:39 6 ساعت و20 دقیقه در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 1 در انتظار تایید
استان فارس شهر استهبان 02:07 6 ساعت و52 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 1 در انتظار تایید
استان خوزستان شهر ماه شهر 01:55 7 ساعت و4 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 4 در انتظار تایید
استان آذربايجان غربي شهر مياندوآب 01:37 7 ساعت و22 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 1 در انتظار تایید
استان خوزستان شهر اهواز 00:10 8 ساعت و49 دقیقه در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 2 در انتظار تایید
استان هرمزگان شهر ميناب 00:29 15 ساعت و24 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 2 در انتظار تایید
استان مازندران شهر رامسر 09:36 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست سفارشی پست سفارشی 1 در انتظار تایید
استان اصفهان شهر اصفهان 09:56 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست سفارشی پست سفارشی 1 در انتظار تایید
استان کرمانشاه شهر دالاهو 10:22 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست پیشتاز پست پیشتاز 1 در انتظار تایید
استان همدان شهر فامنين 10:22 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست پیشتاز پست پیشتاز 2 در انتظار تایید
استان البرز شهر كرج 10:39 ارجاع به نمایندگی جهت ارسال در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 2 در انتظار تایید
استان کرمانشاه شهر سنقر 10:40 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست سفارشی پست سفارشی 1 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 11:43 ارجاع به نمایندگی جهت ارسال در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 1 در انتظار تایید
استان فارس شهر شيراز 11:46 ارجاع به نمایندگی جهت ارسال در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 1 در انتظار تایید
استان مركزي شهر اراك 12:17 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست سفارشی پست سفارشی 1 در انتظار تایید
استان مازندران شهر نوشهر 12:20 ارجاع به نمایندگی جهت ارسال در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 2 در انتظار تایید
استان اصفهان شهر زرين شهر 12:48 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست پیشتاز پست پیشتاز 1 در انتظار تایید
استان گيلان شهر آستانه اشرفيه 12:54 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست سفارشی پست سفارشی 3 در انتظار تایید
استان آذربايجان شرقي شهر مراغه 13:04 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست پیشتاز پست پیشتاز 1 در انتظار تایید
استان مازندران شهر نشتارود 13:04 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست سفارشی پست سفارشی 2 در انتظار تایید
استان آذربايجان شرقي شهر اهر 13:16 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست سفارشی پست سفارشی 1 در انتظار تایید
استان تهران شهر شهر قدس 13:21 ارجاع به نمایندگی جهت ارسال در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 4 در انتظار تایید
استان اصفهان شهر اصفهان 13:21 ارجاع به نمایندگی جهت ارسال در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 2 در انتظار تایید
استان كهكيلويه و بويراحمد شهر لنده دوگنبدان 13:54 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست سفارشی پست سفارشی 1 در انتظار تایید
استان مازندران شهر رامسر 14:04 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست پیشتاز پست پیشتاز 2 در انتظار تایید
استان آذربايجان شرقي شهر تبريز 14:24 ارجاع به نمایندگی جهت ارسال در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 1 در انتظار تایید
استان اردبيل شهر اردبيل 14:47 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 1 در انتظار تایید
استان خراسان رضوي شهر نيشابور 15:23 ارجاع به نمایندگی جهت ارسال در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 1 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 15:33 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 3 در انتظار تایید