خرید کتاب کانون - کانون بوک - خرید کتاب قلم چی

شهر زمان سفارش ثبت سفارش تا ارسال(ساعات کاری) مدت زمان تحویل نحوه ارسال تعداد جلد سفارش تایید دانش آموز
استان آذربايجان شرقي شهر عجب شير 00:24 انتخاب انبار مراجعه حضوری مراجعه حضوری 2 مراجعه حضوری
استان آذربايجان شرقي شهر تبريز 00:51 ارجاع به نمایندگی جهت ارسال در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 1 در انتظار تایید
استان خراسان رضوي شهر مشهد 09:17 انتخاب انبار مراجعه حضوری مراجعه حضوری 2 مراجعه حضوری
استان آذربايجان شرقي شهر تبريز 09:18 ارجاع به نمایندگی جهت ارسال در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 1 در انتظار تایید
استان كهكيلويه و بويراحمد شهر گچساران 09:51 انتخاب انبار مراجعه حضوری مراجعه حضوری 2 مراجعه حضوری
استان هرمزگان شهر بندرعباس 10:06 انتخاب انبار مراجعه حضوری مراجعه حضوری 3 مراجعه حضوری
استان خراسان رضوي شهر مشهد 10:13 انتخاب انبار مراجعه حضوری مراجعه حضوری 2 مراجعه حضوری
استان خراسان رضوي شهر مشهد 10:33 انتخاب انبار مراجعه حضوری مراجعه حضوری 1 مراجعه حضوری
استان خراسان رضوي شهر كاشمر 10:48 انتخاب انبار مراجعه حضوری مراجعه حضوری 3 مراجعه حضوری
استان خراسان رضوي شهر مشهد 11:09 انتخاب انبار مراجعه حضوری مراجعه حضوری 1 مراجعه حضوری
استان قم شهر قم 11:21 انتخاب انبار مراجعه حضوری مراجعه حضوری 1 مراجعه حضوری
استان همدان شهر تويسركان 11:23 انتخاب انبار مراجعه حضوری مراجعه حضوری 2 مراجعه حضوری
استان خراسان رضوي شهر مشهد 11:25 انتخاب انبار مراجعه حضوری مراجعه حضوری 2 مراجعه حضوری
استان اصفهان شهر گزبرخوار 11:36 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست پیشتاز پست پیشتاز 2 در انتظار تایید
استان آذربايجان شرقي شهر مراغه 12:18 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست سفارشی پست سفارشی 1 در انتظار تایید
استان آذربايجان غربي شهر پيرانشهر 12:27 انتخاب انبار مراجعه حضوری مراجعه حضوری 1 مراجعه حضوری
استان آذربايجان شرقي شهر تبريز 12:40 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست سفارشی پست سفارشی 1 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 12:43 انتخاب انبار مراجعه حضوری مراجعه حضوری 2 مراجعه حضوری
استان چهارمحال بختياري شهر شهركرد 12:55 انتخاب انبار مراجعه حضوری مراجعه حضوری 3 مراجعه حضوری
استان اصفهان شهر نطنز 12:56 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست پیشتاز پست پیشتاز 1 در انتظار تایید