عربی عمار دوازدهم  انسانی
پرتکرار هندسه دهم
پرتکرار ریاضی دوم دبستان
پرتکرار فارسی دوم دبستان
اشتباهات متداول پنجم دبستان
پرتکرار علوم هشتم
آبی ریاضی و آمار (3) دوازدهم انسانی
آبی فیزیک (2) یازدهم تجربی
سه سطحی زیست شناسی کنکور دهم یازدهم
آبی شیمی (3) دوازدهم
پرتکرار علوم هفتم
آبی ریاضی نهم
280000 تومان
آبی زیست کنکور
زرد 10 کنکور رشته گرافیک  هنرستان
جمع بندی دوازدهم انسانی (  اختصاصی )
پرتکرار عربی هفتم