پرتکرار ریاضی پایه هشتم
پرتکرار فیزیک دهم ریاضی
پرتکرار هندسه دهم
پرتکرار علوم هفتم
سوالهای پرتکرار عربی هشتم
آبی حسابان (2) دوازدهم ریاضی
جامع زیست شناسی 3 ( دوازدهم) جلد دوم
تابستان یازدهم ریاضی
آبی زیست کنکور
پرتکرار عربی هفتم
آبی ریاضی نهم
تابستان یازدهم تجربی
پرتکرار عربی نهم
زرد 10 کنکور رشته گرافیک  هنرستان
پرتکرار علوم دوم دبستان
دفتربرنامه ريزى به روش قلم چى
آبی ریاضی کنکور انسانی
تابستان یازدهم انسانی
جامع زیست شناسی 3 ( دوازدهم) جلد اول
آبی عربی کنکور انسانی
 آبی زبان انگلیسی تخصصی